Posted in Music lovers♥️♥️♥️♥️

عجبي عليك يازمن بترسي ناس ع البروناس تتوه في البحر آسوا العذاب وأمروناس غلابه رزقهم من خرم إبره يمرعايشين كده في المحن ولا شافوا لحظه تسروناس كده الوان شبعان يزوء جعانوناس تواصل ضحكها وناس بتمسح دمعهاوناس بتشرب عسل وناس بتشرب مرعجبي على فرعين كانوا اصلهم واحدواحد غرز في الطين واللي طلع واحدوموزع الرزق مابينساش ولا واحد

عجبي عليك يازمن بترسي ناس ع البر
وناس تتوه في البحر آسوا العذاب وأمر
وناس غلابه رزقهم من خرم إبره يمر
عايشين كده في المحن ولا شافوا لحظه تسر
وناس كده الوان شبعان يزوء جعان
وناس تواصل ضحكها وناس بتمسح دمعها
وناس بتشرب عسل وناس بتشرب مر
عجبي على فرعين كانوا اصلهم واحد
واحد غرز في الطين واللي طلع واحد

وموزع الرزق مابينساش ولا واحد

Posted in Music lovers♥️♥️♥️♥️

♊Signs of true# Gemini. 👑,♥️,🎵✨✨✨🎼🎺🌟🌟🌟

The Three Magic Gifts of Gemini
Half Human, Half Divine, 100 Percent Magic
Gemini, Latin for twins, is a sign blessed with a trio of magic powers. The wellspring of these mystical forces is the enigma of the double. A Gemini is a creature living in two worlds, or of two minds,simultaneously. The paired personalities—sometimes thought to symbolize light and darkness—are always united .

The sign is associated with sorcery and magicians, with the casting of spells and the lifting of curses. The Twins find logic, and even faith, in the workings of that two-way conversation with the universe known as synchronicity, and are often adept at divination in its myriad forms: runes, tarot cards, and bibliomancy
(the art of finding meaningful messages in seemingly random book passages).

The Supernatural Twin

The first magical power accorded to Gemini is the concept of “the timeless self,” asecond persona not bound to the earth, who ventures out during astral travel and may also observe the physical body at the time of death.

In “Twins and the Double,” comparative mythologist, author, and teacher John Lash
writes: “At the deepest level, Twins exemplify the theological proposition of our hybrid nature; half human, half divine. Castor was mortal, Pollux immortal.”
Gemini melds a divine being with a mortal one. There’s a sense of having a different
self that exists apart from the one we recognize in the mirror. The astral twin travels outside the physical body in dreams, or as a doppelganger, who is you, but at the sametime, is not you.

The sign is associated with sorcery and magicians, with the casting of spells and the lifting of curses. The Twins find logic, and even faith, in the workings of that two-way conversation with the universe known as synchronicity, and are often adept at divination in its myriad forms: runes, tarot cards, and bibliomancy (the art of finding meaningful messages in seemingly random book passages).

The Supernatural Twin
The first magical power accorded to Gemini is the concept of “the timeless self,” asecond persona not bound to the earth, who ventures out during astral travel and may also observe the physical body at the time of death.

In “Twins and the Double,” comparative mythologist, author, and teacher John Lash
writes: “At the deepest level, Twins exemplify the theological proposition of our hybrid nature; half human, half divine. Castor was mortal, Pollux immortal.”

Gemini melds a divine being with a mortal one. There’s a sense of having a different
self that exists apart from the one we recognize in the mirror. The astral twin travels outside the physical body in dreams, or as a doppelganger, who is you, but at the same time, is not you.
“Castor and Pollux have different temperaments but manage to agree

twin-sets where conflict and competition are prominent. Twins are a tight but troubled
alliance”
The first magic is that of traveling back and forth from one level of perception to
another. It is the “troubled alliance” in which the elusive eternal knower within reveals
mys mysticalwledge to the waking twin, knowledge not formed by observation with the
huma human
The.
Divine Trickster
Gemin
i’s second magic gift is the ability to defuse and de-escalate potentially explosive
situatins. When Shakespeare said, “Many a true word hath been spoken in jest,” he
might ha mightn talking about Gemini. With their uncanny knack of revealing facts via
humor rat humoran confrontation, the Twins are often able to turn dangerous scenarios
around and aroundombatants how to think outside the box of their conflicts to find a
mutually sa mutuallyy resolution.
Ruled by M
ercury the cosmic “translator” that reveals not only what you know but how
you know it youn by Greeks as the messenger god, Hermes), it comes as little
surprise that surprisen under the sign of Gemini are not only adept at juggling words
and concepts bu ande well able to use this power to their advantage.
In his article
on The Mythology of Hermes, astrologer Barry Goddard observed that
when London Mayor Boris Johnson (born under the sign of Gemini) was asked if he’d
ever tried cocaine his honor’s response was, “Yes, but I sneezed.” The author goes on
to cite the exampleof President Bill Clinton (another Gemini), who admitted he’d
smoked weed—but didnt inhale.

“Boris Johnson…clowns his way out of a situation that would be a serious reputational
issue for most politicians,” Goddard noted, “and gives it a Gemini twist. Because he
has turned it into a joke, he can’t be accused of lying. And in so doing he legitimizes a
taboo subject, allows the truth to come out, which is yes, of course, we politicians
have taken drugs of some sort, just like everyone else has.”
Some Geminis are gifted with a magical form of understanding that transcends the
mortal plane. This ability to see and translate images from an “otherworldly” mirror can
be developed as an art that is often in service to a higher calling.
The Matrix Buster
The logic of mutable Gemini tends to take a spiral rather than a linear course. In
complex situations, they’re apt to circle back to re-examine information they’ve picked
up to figure out where that piece fits in rather than moving straight ahead.
Gemini also has the ability to stand outside a tense or baffling situation—or matrix—and
observe without judgment. When conflict arises, when new information challenges the
status quo, or when contradictoy statements fly, they remain impartial until the truth is
revealed and discord is reconcil revealedmes of intense anufactured confusion, hoaxes, and entranceme confusionwins are
able to ponder outrageous claims a ablear out all sides before making up their minds.
Airy Gemini can entertain opposing
possibilities, and then winnow what resonates into
a more authentic picture, allowing t am to playfully reveal truths— while keeping
everyone laughing at the same time everyone.

Posted in Music lovers♥️♥️♥️♥️

Coming Home, Part II”

And the blood will dry
Underneath my nails
And the wind will rise up
To fill my sails

So you can doubt
And you can hate
But I know
No matter what it takes

I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain
Wash away
All the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
And they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming

Still far away
From where I belong
But it’s always darkest
Before the dawn

So you can doubt
And you can hate
But I know
No matter what it takes

I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain
Wash away
All the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
And they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming

I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain
Wash away
All the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
And they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming homehttps://youtu.be/hxADTEJalRw

Mother ♥️♥️♥️

Posted in #كله, #تريند, #دور, HORSCOPE❤️#Zodiacsigns♊🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️❤️❤️❤️❤️❤️✔️✔️❤️❤️❤️✔️✔️✔️❤️❤️, Music lovers♥️♥️♥️♥️

/#Gemini,😍meaning of the sun ☀️🔛♊

SuninGeminiSign:Meaning,SignificanceAndPersonalityTraits

TheSunInGemini:SignificanceandMeaning

ThesuninGeminipeoplearefun-lovingandreadyforaction.Theylovemeetingnewadventuresand

doingsomethingdifferent.

Dates:May22nd–June2st

ElementAndQuality:Air&Mutable

CelebritiesWithSunInGemini:JohnF.Kennedy,CheGuevara,MarilynMonroe,BoyGeorge

PositiveKeywordsforSuninGemini:Entertaining,Magentic,Social,Optimistic,Charming,Humorous

NegativeKeywordsforSuninGemini:Restless,Hyperactive,Flighty,Forgetful,Apa